Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk - Orange Free State Synodal Building
Bloemfontein, Free State

Gerard Leendert Pieter MOERDYK: Architect

Date:c1924
Type:Church Offices
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
29°07'00.65" S 26°13'00.96" E

(SAB May 1926:19)

Originally known as the "Jubileumgebou".

The building appears to have been a profitable property development exercise by the NGK. The ground and second floors were let as office space while the first floor coffee shop was, according to the 1931 church records, popular amongst the local Afrikaner youth.

"...volgens opdrag van die Sinode, op die hoek van President Brand en Maitland strate, deur die Kerkekantoor kommissie laat optrek, in ooreenstemming met die besluit van die H.E. Sinode, 'n drieverdieping-gebou, waarvan die eerste en derde verdiepings dien as kantore en die twede as koffiekamer. Die hele gebou is so goed verhuur dat hy 'n wins jaarliks afwerp...

...Kragtens u besluit is die nuwe gebou op die hoek, net langs die saal, opgerig, onder bogenoemde naam [Jubileumgebou]. Die kantore is almal verhuur en die middel vloer (saal) word gebruik as ’n Afrikaanse Koffiehuis. Dit is die plek waar ons mense, veral ook dié wat van buite kom, mekaar kom opsoek… Die ondervinding tot hiertoe is dat die onderneming volkome beantwoord aan die doel wat die Sinode voor oë had. Daar word veel vergaderings gehou deur Afrikaanse verenigings en ook gesellige, sang- en musiek-aande georganiseer, waardeur, die jong Afrikaner aangetrek word. Die totale koste van die pronkgebou, waarop ons Kerk bepaald kan trots wees, beloop £13,034-9-4."

Source: Dertigste vergadering van die Hoog-Eerw.-Sinode van die Ned. Geref. Kerk in die Oranje Vrystaat gehou te Bloemfontein op donderdag 16 April 1931 en volgende dae. (p 4, 16)

(Submitted by Paul VAN DER MERWE)

All truncated references not fully cited below are those of Joanna Walker's original text and cited in full in the 'Bibliography' entry of the Lexicon.


Books that reference Nederduitse Gereformeerde Kerk - Orange Free State Synodal Building

Kesting, DP. 1978. Afrikaans Protestantse kerkbou : erfenis en uitdaging. Port Elizabeth: Unpublished PhD. pg 824